Tuesday, May 26, 2009

TUGASAN DUA: 3 ARTIKEL JURNAL

- Dapatkan 3 artikel jurnal (Luar Negara) berkenaan kajian tindakan dalam pendidikan.
- Lakukan:
1) Perbandingan (persamaan dan perbezaan)
2) Penganalisaan dan penilaian.
3) Rumusan dan sintesis.
- Dari segi:
1) Sampel
2) Seting
3) Prosedur kajian tindakan.
4) Pengumpulan dan penganalisaan data.

3 JURNAL:

1) Building a Dynamic Online Learning Community among Adult Learners.
- Minjauan Wang, Christina Sierra & Terre Folger, USA.

2) Working on Educational Research Methods with Masters Students in an International Online Learning Community
- Brian Hudson, David Owen & Klaas Van Veen.

3) The Improvement of Chronological Perceptions among Fifth Grade Students: A Quasi-Experimental Study.
- Ahmet SIMSEK.

PERBEZAAN ANTARA KETIGA-TIGA JURNAL

1) PERBANDINGAN (PERSAMAAN DAN PERBEZAAN)

PERSAMAAN

- Ketiga-tiga jurnal adalah merupakan artikel mengenai kajian tindakan. Ia dikatakan kajian tindakan kerana secara umumnya kajian itu bertujuan untuk penambahbaikan dan peningkatan kepada sesuatu yang lebih baik dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah serta membuat perubahan. Metodologi kajian ketiga-tiga jurnal adalah bermula dengan membuat perancangan, mengumpul data, menganalisa data, menilai hasil dan mengambil tindakan.

PERBEZAAN

- ketiga-tiga jurnal mempunyai perbezaan dari segi tujuan khusus kajian dilakukan. Tujuan dilakukan adalah berdasarkan kepada permasalahan yang dikaji. Selain itu, ketiga-tiga kajian menggunakan pendekatan dan instrumen yang berbeza dalam mengumpul data dan menganalisis data. Seting dan sampel yang digunakan juga adalah berbeza dalam ketiga-tiga jurnal ini.

2) PENGANALISAAN DAN PENILAIAN

JURNAL 1

- Tujuan kajian adalah untuk menarik minat pelajar-pelajar dalam berdikari dan tugas-tugas berpasukan bagi menyelesaikan beberapa projek penghantaran. Pelajar-pelajar dan pengajar mereka berhubung melalui kepelbagaian alat-alat computer-mediated communication (CMC), termasuk siaran web serentak, sesi-sesi berbual, e-mel tidak serentak dan perbincangan lembaga-lembaga. Artifak-artifak wacana, profil pelajar, respon-respon tinjauan, dan penilaian-penilaian projek isi dianalisis untuk membukti pembentukan komuniti pengajian, terutama untuk membuktikan tiga penanda iaitu penyertaan, identiti berkongsi dan penubuhan satu rangkaian sosial. Kajian tindakan ini juga menghasilkan implikasi-implikasi pedagogi untuk meningkatkan penyertaan pelajar-pelajar dewasa secara aktif dalam pengajian dalam talian dan strategi-strategi pengajaran bagi memudahkan masyarakat membangunkan proses.

JURNAL 2

- Kajian bertujuan adalah bagi meneroka penunjuk-penunjuk yang menyatakan amalan pedagogi berkesan dan menjadikan pelajar lebih terbuka dan fleksibel dengan persekitaran pembelajaran elektronik. Maka, proses-proses komunikasi, interaksi dan kerjasama adalah dilihat sebagai satu asas syarat-syarat keperluan untuk mental berfungsi dan mencapai pengajian yang lebih tinggi. Reka bentuk program adalah diasaskan kepada satu perspektif pembelajaran sosio konstruktivis . Penyelidikan adalah diletakkan di dalam satu rangka kerja kajian tindakan dan kajian adalah pada penggunaan ICT dalam pendidikan. Kajian membincangkan reka bentuk program dan juga pendekatan pedagogi dan menghuraikan secara terperinci konteks tertentu untuk tujuan kajian . Pengalaman pelajar pada modul ini, persepsi-persepsi mereka terhadap apa yang mereka telah perolehi daripada pembelajaran ini digunakan sebagai alat untuk mengumpul data. Respon mereka adalah pelbagai dan berbeza antara satu sama lain di mana ‘scallfolding' (pengukuhan) telah wujud dan dilaksanakan oleh tutor mereka. Pada akhir kajian, beberapa gambaran pada syarat-syarat untuk mencapai komunikasi, interaksi dan kerjasama secara terbuka serta persekitaran e-learning yang fleksibel dapat dikenal pasti.

JURNAL 3

- Kajian ini adalah satu kajian tindakan berasaskan kepada teknik penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Tujuan utama kajian adalah untuk meningkatkan konsep masa berkaitan sejarah dan persepsi-persepsi kronologi antara pelajar-pelajar gred kelima. Dalam mentafsir data kuantitatif, t-test, ANOVA, pengagihan peratusan dan korelasi dikira oleh SPSS. Sebaliknya, data kualitatif dianalisa berasingan dengan menilai analisis rekod suara dan kandungan. Menurut penemuan-penemuan itu, menyediakan had masa berkaitan sejarah dengan bantuan had masa individu, gambar-gambar lama, dan mengkaji alat-alat isi rumah yang lama bukan hanya menarik minat kanak-kanak kepada sejarah tetapi juga menyediakan sumbangan positif dari segi segi keilmuan pada masa persejarahan mereka dan persepsi-persepsi kronologi.


3) RUMUSAN DAN SINTESIS

JURNAL 1

1) SAMPEL
- Kajian dilakukan ke atas 21 orang pelajar (12 orang wanita dan sembilan lelaki) didaftarkan dalam kursus dalam talian ini datang daripada AMERIKA SYARIKAT (1721) dan negara-negara jauh seperti Hong Kong (1), Jepun (1), Argentina (1) dan Venezuela (1).
- Para peserta adalah daripada pekerjaan yang pelbagai, meliputi guru kemahiran hidup untuk pengguna e-perniagaan dan penganalisis sokongan.
- Terdiri daripada orang yang sudah matang dalam syarat-syarat umur ( 37 tahun ke atas) dan mempunyai pengalaman dengan pengajian dalam talian (e.g. telah mengambil sekurang-kurangnya satu kursus dalam talian daripada satu pelajaran tinggi AS institusi).

2) SETING
- Artikel ini mengkaji kualiti pengajian di kalangan masyarakat yang dibina antara pelbagai kumpulan pelajar-pelajar dewasa dalam satu kursus talian peringkat graduan.
- Seting untuk kajian ini adalah satu kursus reka bentuk pengajaran asas yang menumpukan ke atas reka bentuk produk yang sistematik untuk pendidikan dan latihan. Kajian menumpukan kepada pengajian dalam talian.

3) PROSEDUR
- Reka bentuk kajian, pengumpulan data, analisis data, penilaian dan ambil tindakan.

4) PENGUMPULAN DAN PENGANALISAAN DATA
- Para pengkaji itu (termasuk pengajar) mengumpul data terutamanya melalui:
1) Melihat audio aliran Webcast dan mengarkibkan secara langsung perbincangan perbualan tersebut.
2) Para pengkaji menjalankan analisis kandungan pengajar yang diagihkan dalam berita mingguan, profil pelajar-pelajar dalam talian dan penilaian dilakukan dengan teliti selepas penghantaran projek.
3) Pengajar itu menguji dua sesi daripada sesi-sesi berbual yang terjadi serentak dengan siaran web audio. Perbualan itu diadakan sekitar minggu kelapan dalam 16 minggu kursus dan setiap perbualan berlangsung sehingga 90 minit. Dua sesi tersebut diwakili oleh para peserta yang berbeza, tetapi melibatkan topik-topik perbincangan dan aktiviti dalam talian yang sama.
4) Menjelang akhir semester, para pengkaji mengagihkan satu soal selidik untuk pelajar-pelajar itu. Ia mengkaji persepsi-persepsi mereka terhadap perbincangan-perbincangan dalam talian, melihat sikap masyarakat dan maklum balas berkenaan kepuasan mereka dengan kerja berpasukan.
5) Para pengkaji menjalankan analisis kepada kandungan transkrip-transkrip perbualan kedua-dua secara kualitatif dan kuantitatif.
6) Para pengkaji itu juga menjalankan analisis kandungan kualitatif surat berita itu, tugas lembaga perbincangan, profil pelajar, dan diri pelajar-pelajar serta membuat penilaian.

5) HASIL KAJIAN
- Jawapan-jawapan tinjauan disediakan oleh 10 orang responden mempunyai konsensus tinggi (80%) dan menyokong pemerhatian para pengkaji itu dan ujian ANOVA.
- Secara umum, responden-responden itu bersetuju bahawa mereka adalah aktif dalam perbincangan-perbincangan dalam talian. Mereka menikmati siaran web itu, perbincangan-perbincangan dalam talian dan bekerjasama.
- Majoriti jawapan-jawapan untuk soalan-soalan tinjauan adalah positif (bersetuju, dengan kuat bersetuju) dengan tiada tindak balas negatif (tidak bersetuju, dengan kuat tidak bersetuju).
- mereka melaporkan bahawa mereka dapat menikmati kerja berpasukan dan rangakaian dihargai dan kolaborasi.

JURNAL 2

1) SAMPEL
- Modul ini melibatkan 14 orang pelajar bekerja bersama-sama, berpangkalan kepada dua pusat pembelajaran tempatan dalam Nijmegen dan Sheffield, bersama dengan dua pelajar berpangkalan di Brussels, satu di Linz, Austria dan yang lain di Kimberley, Afrika Selatan.

2) SETING
- Van Hogeschool Arnhem en Nijmegen di Belanda dan Sheffield Hallam University di UK dalam program MSc e-Learning Multimedia dan Consultancy antarabangsa yang dibangunkan daripada Projek TRIPLE M Advanced Curriculum Development (CDA)
- Tumpuan kepada modul keempat program iaitu Research Methodologies in Education and Training semasa semester kedua 2002/2003.

3) PROSEDUR
Kitaran kajian tindakan boleh dilihat terdiri daripada empat langkah iaitu
1) membangunkan satu rancangan tindakan.
2) bertindak untuk melaksanakan rancangan.
3) membuat pemerhatian terhadap kesan tindakan yang diambil
4) membuat refleksi ke atas kesan-kesan tersebut sebagai satu asas untuk perancangan dan tindakan seterusnya mealui pusingan tersebut secara berturut-turut.

4) PENGUMPULAN DAN PENGANALISAAN DATA

1) Kaedah-kaedah pengumpulan data
Data dikutip dari pelbagai sumber yang meliputi:
1) modul soal selidik pelajar akhir yang telah siap dalam talian oleh 11 daripada 14 pelajar-pelajar;
2) modul soal selidik kakitangan;
3) modul tumpuan perbincangan kumpulan melalui persidangan video antara Sheffield dan
Nijmegen;
4) modul perbincangan kumpulan antara tutor dengan pemeriksa-pemeriksa luar melalui
persidangan video antara Nijmegen dan Sheffield;
5) modul perbincangan kumpulan dengan wakil-wakil pelajar, tutor dan modul
pemimpin-pemimpin di Nijmegen kepada penyudahan modul;
6) modul statistik-statistik yang dikumpul secara automatik dalam VLE;
7) dialog yang terkandung dalam pelbagai perbincangan fora, dengan persetujuan sebelumnya
pelajar-pelajar yang menyertai mengikuti permintaan dan kenyataan bersekutu kajian etika-etika.
8) hasil-hasil proses awal analisis data dan tafsiran menyediakan untuk pelajar-pelajar member komen-komen mereka, maklum balas dan pengesahan dengan menyerahkan satu draf lengkap ke VLE sebelum penerbitan akhir.

2) Analisis Data dan Tafsiran
- data-data yang dikumpulkan oleh persekitaran pembelajaran memberi satu penunjuk umum darjah komunikasi dalam talian dan interaksi dengan persekitaran pembelajaran oleh rakaman dengan jumlah keseluruhan yang diekses oleh para peserta adalah lebih daripada 71, 500 semasa tempoh modul dan diwakili lebih 2.6 kali berbanding dengan modul sebelumnya.
- Terdapat sebilangan kecil pelajar tidak dapat untuk mengekalkan kemajuan pada kadar dijangka disebabkan oleh perubahan-perubahan secara tiba-tiba dan tidak diduga dalam pola-pola kerja.
- Sebagai respons untuk soal selidik semua pelajar-pelajar itu bersetuju bahawa mereka merasakan seolah-olah mereka memiliki satu masyarakat pengajian, suasana itu telah meningkatkan pencapaian mereka dalam pembelajaran dan bahawa mereka telah ada sokongan yang cukup untuk belajar.
- Semua pelajar juga merasakan bahawa mereka telah berjaya dalam modul. Perasaan ini juga turut dirasakan oleh pasukan tutor.
- Dua daripadanya merasakan tidak ada manfaat dari sokongan rakan sebaya dan tiga daripadanya berpendapat kerjasama antarabangsa itu dengan rakan pelajar tidak dapat meningkatkan pembelajaran pelajar.


5) HASIL KAJIAN

- Semua pelajar-pelajar itu bersetuju yang kandungan modul telah memenuhi matlamat-matlamat pembelajaran peribadi mereka dan aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam modul mencabar dan mendorong mereka untuk belajar. Semua pelajar-pelajar itu berfikir yang Reading Tasks dan Discussion Topics telah meningkatkan pembelajaran mereka.

JURNAL 3

1) SAMPEL
- Penyelidikan telah dijalankan dalam satu daripada cawangan-cawangan (5/B) gred-gred kelima yang telah dibentuk oleh 25 orang terdiri daripada 16 orang pelajar perempuan dan 9 orang pelajar lelaki.

2) SETING
- Sekolah Rendah S¸leyman T¸rkmanÓ, K˝r˛ehir semasa tahun 2003-2004 pengajian.

3) PROSEDUR
- Kajian ini adalah satu kajian tindakan berasaskan kepada teknik penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Langkah yang diambil oleh pengkaji adalah mereka bentuk kajian, pengumpulan data, analisis data dan penilaian. Seterusnya ambil tindakan.

4) PENGUMPULAN DAN PENGANALISAAN DATA

1) Pengumpulan Data
- Minat pelajar-pelajar , reaksi-reaksi untuk kaedah-kaedah pendidikan dan bahan-bahan seperti jadual waktu, gambar-gambar, alat-alat isi rumah yang lama, koleksi-koleksi dan sebagainya telah digunakan.
- sumbangan-sumbangan bagi kaedah-kaedah pendidikan dan
bahan-bahan pada tahap pencapaian akademik kanak-kanak berkaitan dengan subjek juga turut dikaji.
- Satu ujian kejayaan telah digunakan dalam reka bentuk kajian sebelum dan semasa kajian dijalankan.
- Waktu-waktu kelas telah direkodkan menggunakan sebuah perakam pita dan produk pengajian diperolehi semasa kelas di kumpulkan.
- Data penilaian termasuklah analisis statistik seperti memetakan skor-skor pra dan pasca ujian pada sikap dan skala pencapaian serta analisis proses kelas daripada data suara yang direkodkan.
- penilaian pelajar berkaitan dengan kuliah , produk pengajian dan mengarang penilaian pengajaran telah dianalisis.

2) Analisis Data
- Analisis data telah dilaksanakan dalam satu kaedah sesuai untuk kualiti kajian. Ujian pencapaian yang telah digunakan sebagai alat-alat pengukuran standard dan tinjauan pendapat pelajar-pelajar berkaitan dengan permohonan telah dianalisis dengan t-test serta teknik taburan peratusan dianalisi di SPSS. Data kualitatif terdiri daripada rekod suara dan produk pelajar telah dinilai oleh satu pendekatan analisis yang dibandingkan dengan penemuan-penemuan selarian (parallel) yang telah diperolehi dalam kesusasteraan Inggeris.

5) HASIL KAJIAN
- Menurut penemuan-penemuan itu, menyediakan had masa berkaitan sejarah dengan bantuan had masa individu, gambar-gambar lama, dan mengkaji alat-alat isi rumah yang lama bukan hanya menarik minat kanak-kanak kepada sejarah tetapi juga menyediakan sumbangan positif dari segi segi keilmuan pada masa persejarahan mereka dan persepsi-persepsi kronologi.

- Di akhir penyelidikan ini, dapat diperhatikan konsep masa berkaitan sejarah dapat diasuh kepada kanak-kanak daripada peringkat awal umur mereka dengan kaedah-kaedah sesuai dan pendekatan-pendekatan dengan menggunakan alat-alat masa berkaitan sejarah.

2 comments: