Tuesday, May 26, 2009

TUGASAN DUA: 3 ARTIKEL JURNAL

- Dapatkan 3 artikel jurnal (Luar Negara) berkenaan kajian tindakan dalam pendidikan.
- Lakukan:
1) Perbandingan (persamaan dan perbezaan)
2) Penganalisaan dan penilaian.
3) Rumusan dan sintesis.
- Dari segi:
1) Sampel
2) Seting
3) Prosedur kajian tindakan.
4) Pengumpulan dan penganalisaan data.

3 JURNAL:

1) Building a Dynamic Online Learning Community among Adult Learners.
- Minjauan Wang, Christina Sierra & Terre Folger, USA.

2) Working on Educational Research Methods with Masters Students in an International Online Learning Community
- Brian Hudson, David Owen & Klaas Van Veen.

3) The Improvement of Chronological Perceptions among Fifth Grade Students: A Quasi-Experimental Study.
- Ahmet SIMSEK.

PERBEZAAN ANTARA KETIGA-TIGA JURNAL

1) PERBANDINGAN (PERSAMAAN DAN PERBEZAAN)

PERSAMAAN

- Ketiga-tiga jurnal adalah merupakan artikel mengenai kajian tindakan. Ia dikatakan kajian tindakan kerana secara umumnya kajian itu bertujuan untuk penambahbaikan dan peningkatan kepada sesuatu yang lebih baik dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah serta membuat perubahan. Metodologi kajian ketiga-tiga jurnal adalah bermula dengan membuat perancangan, mengumpul data, menganalisa data, menilai hasil dan mengambil tindakan.

PERBEZAAN

- ketiga-tiga jurnal mempunyai perbezaan dari segi tujuan khusus kajian dilakukan. Tujuan dilakukan adalah berdasarkan kepada permasalahan yang dikaji. Selain itu, ketiga-tiga kajian menggunakan pendekatan dan instrumen yang berbeza dalam mengumpul data dan menganalisis data. Seting dan sampel yang digunakan juga adalah berbeza dalam ketiga-tiga jurnal ini.

2) PENGANALISAAN DAN PENILAIAN

JURNAL 1

- Tujuan kajian adalah untuk menarik minat pelajar-pelajar dalam berdikari dan tugas-tugas berpasukan bagi menyelesaikan beberapa projek penghantaran. Pelajar-pelajar dan pengajar mereka berhubung melalui kepelbagaian alat-alat computer-mediated communication (CMC), termasuk siaran web serentak, sesi-sesi berbual, e-mel tidak serentak dan perbincangan lembaga-lembaga. Artifak-artifak wacana, profil pelajar, respon-respon tinjauan, dan penilaian-penilaian projek isi dianalisis untuk membukti pembentukan komuniti pengajian, terutama untuk membuktikan tiga penanda iaitu penyertaan, identiti berkongsi dan penubuhan satu rangkaian sosial. Kajian tindakan ini juga menghasilkan implikasi-implikasi pedagogi untuk meningkatkan penyertaan pelajar-pelajar dewasa secara aktif dalam pengajian dalam talian dan strategi-strategi pengajaran bagi memudahkan masyarakat membangunkan proses.

JURNAL 2

- Kajian bertujuan adalah bagi meneroka penunjuk-penunjuk yang menyatakan amalan pedagogi berkesan dan menjadikan pelajar lebih terbuka dan fleksibel dengan persekitaran pembelajaran elektronik. Maka, proses-proses komunikasi, interaksi dan kerjasama adalah dilihat sebagai satu asas syarat-syarat keperluan untuk mental berfungsi dan mencapai pengajian yang lebih tinggi. Reka bentuk program adalah diasaskan kepada satu perspektif pembelajaran sosio konstruktivis . Penyelidikan adalah diletakkan di dalam satu rangka kerja kajian tindakan dan kajian adalah pada penggunaan ICT dalam pendidikan. Kajian membincangkan reka bentuk program dan juga pendekatan pedagogi dan menghuraikan secara terperinci konteks tertentu untuk tujuan kajian . Pengalaman pelajar pada modul ini, persepsi-persepsi mereka terhadap apa yang mereka telah perolehi daripada pembelajaran ini digunakan sebagai alat untuk mengumpul data. Respon mereka adalah pelbagai dan berbeza antara satu sama lain di mana ‘scallfolding' (pengukuhan) telah wujud dan dilaksanakan oleh tutor mereka. Pada akhir kajian, beberapa gambaran pada syarat-syarat untuk mencapai komunikasi, interaksi dan kerjasama secara terbuka serta persekitaran e-learning yang fleksibel dapat dikenal pasti.

JURNAL 3

- Kajian ini adalah satu kajian tindakan berasaskan kepada teknik penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Tujuan utama kajian adalah untuk meningkatkan konsep masa berkaitan sejarah dan persepsi-persepsi kronologi antara pelajar-pelajar gred kelima. Dalam mentafsir data kuantitatif, t-test, ANOVA, pengagihan peratusan dan korelasi dikira oleh SPSS. Sebaliknya, data kualitatif dianalisa berasingan dengan menilai analisis rekod suara dan kandungan. Menurut penemuan-penemuan itu, menyediakan had masa berkaitan sejarah dengan bantuan had masa individu, gambar-gambar lama, dan mengkaji alat-alat isi rumah yang lama bukan hanya menarik minat kanak-kanak kepada sejarah tetapi juga menyediakan sumbangan positif dari segi segi keilmuan pada masa persejarahan mereka dan persepsi-persepsi kronologi.


3) RUMUSAN DAN SINTESIS

JURNAL 1

1) SAMPEL
- Kajian dilakukan ke atas 21 orang pelajar (12 orang wanita dan sembilan lelaki) didaftarkan dalam kursus dalam talian ini datang daripada AMERIKA SYARIKAT (1721) dan negara-negara jauh seperti Hong Kong (1), Jepun (1), Argentina (1) dan Venezuela (1).
- Para peserta adalah daripada pekerjaan yang pelbagai, meliputi guru kemahiran hidup untuk pengguna e-perniagaan dan penganalisis sokongan.
- Terdiri daripada orang yang sudah matang dalam syarat-syarat umur ( 37 tahun ke atas) dan mempunyai pengalaman dengan pengajian dalam talian (e.g. telah mengambil sekurang-kurangnya satu kursus dalam talian daripada satu pelajaran tinggi AS institusi).

2) SETING
- Artikel ini mengkaji kualiti pengajian di kalangan masyarakat yang dibina antara pelbagai kumpulan pelajar-pelajar dewasa dalam satu kursus talian peringkat graduan.
- Seting untuk kajian ini adalah satu kursus reka bentuk pengajaran asas yang menumpukan ke atas reka bentuk produk yang sistematik untuk pendidikan dan latihan. Kajian menumpukan kepada pengajian dalam talian.

3) PROSEDUR
- Reka bentuk kajian, pengumpulan data, analisis data, penilaian dan ambil tindakan.

4) PENGUMPULAN DAN PENGANALISAAN DATA
- Para pengkaji itu (termasuk pengajar) mengumpul data terutamanya melalui:
1) Melihat audio aliran Webcast dan mengarkibkan secara langsung perbincangan perbualan tersebut.
2) Para pengkaji menjalankan analisis kandungan pengajar yang diagihkan dalam berita mingguan, profil pelajar-pelajar dalam talian dan penilaian dilakukan dengan teliti selepas penghantaran projek.
3) Pengajar itu menguji dua sesi daripada sesi-sesi berbual yang terjadi serentak dengan siaran web audio. Perbualan itu diadakan sekitar minggu kelapan dalam 16 minggu kursus dan setiap perbualan berlangsung sehingga 90 minit. Dua sesi tersebut diwakili oleh para peserta yang berbeza, tetapi melibatkan topik-topik perbincangan dan aktiviti dalam talian yang sama.
4) Menjelang akhir semester, para pengkaji mengagihkan satu soal selidik untuk pelajar-pelajar itu. Ia mengkaji persepsi-persepsi mereka terhadap perbincangan-perbincangan dalam talian, melihat sikap masyarakat dan maklum balas berkenaan kepuasan mereka dengan kerja berpasukan.
5) Para pengkaji menjalankan analisis kepada kandungan transkrip-transkrip perbualan kedua-dua secara kualitatif dan kuantitatif.
6) Para pengkaji itu juga menjalankan analisis kandungan kualitatif surat berita itu, tugas lembaga perbincangan, profil pelajar, dan diri pelajar-pelajar serta membuat penilaian.

5) HASIL KAJIAN
- Jawapan-jawapan tinjauan disediakan oleh 10 orang responden mempunyai konsensus tinggi (80%) dan menyokong pemerhatian para pengkaji itu dan ujian ANOVA.
- Secara umum, responden-responden itu bersetuju bahawa mereka adalah aktif dalam perbincangan-perbincangan dalam talian. Mereka menikmati siaran web itu, perbincangan-perbincangan dalam talian dan bekerjasama.
- Majoriti jawapan-jawapan untuk soalan-soalan tinjauan adalah positif (bersetuju, dengan kuat bersetuju) dengan tiada tindak balas negatif (tidak bersetuju, dengan kuat tidak bersetuju).
- mereka melaporkan bahawa mereka dapat menikmati kerja berpasukan dan rangakaian dihargai dan kolaborasi.

JURNAL 2

1) SAMPEL
- Modul ini melibatkan 14 orang pelajar bekerja bersama-sama, berpangkalan kepada dua pusat pembelajaran tempatan dalam Nijmegen dan Sheffield, bersama dengan dua pelajar berpangkalan di Brussels, satu di Linz, Austria dan yang lain di Kimberley, Afrika Selatan.

2) SETING
- Van Hogeschool Arnhem en Nijmegen di Belanda dan Sheffield Hallam University di UK dalam program MSc e-Learning Multimedia dan Consultancy antarabangsa yang dibangunkan daripada Projek TRIPLE M Advanced Curriculum Development (CDA)
- Tumpuan kepada modul keempat program iaitu Research Methodologies in Education and Training semasa semester kedua 2002/2003.

3) PROSEDUR
Kitaran kajian tindakan boleh dilihat terdiri daripada empat langkah iaitu
1) membangunkan satu rancangan tindakan.
2) bertindak untuk melaksanakan rancangan.
3) membuat pemerhatian terhadap kesan tindakan yang diambil
4) membuat refleksi ke atas kesan-kesan tersebut sebagai satu asas untuk perancangan dan tindakan seterusnya mealui pusingan tersebut secara berturut-turut.

4) PENGUMPULAN DAN PENGANALISAAN DATA

1) Kaedah-kaedah pengumpulan data
Data dikutip dari pelbagai sumber yang meliputi:
1) modul soal selidik pelajar akhir yang telah siap dalam talian oleh 11 daripada 14 pelajar-pelajar;
2) modul soal selidik kakitangan;
3) modul tumpuan perbincangan kumpulan melalui persidangan video antara Sheffield dan
Nijmegen;
4) modul perbincangan kumpulan antara tutor dengan pemeriksa-pemeriksa luar melalui
persidangan video antara Nijmegen dan Sheffield;
5) modul perbincangan kumpulan dengan wakil-wakil pelajar, tutor dan modul
pemimpin-pemimpin di Nijmegen kepada penyudahan modul;
6) modul statistik-statistik yang dikumpul secara automatik dalam VLE;
7) dialog yang terkandung dalam pelbagai perbincangan fora, dengan persetujuan sebelumnya
pelajar-pelajar yang menyertai mengikuti permintaan dan kenyataan bersekutu kajian etika-etika.
8) hasil-hasil proses awal analisis data dan tafsiran menyediakan untuk pelajar-pelajar member komen-komen mereka, maklum balas dan pengesahan dengan menyerahkan satu draf lengkap ke VLE sebelum penerbitan akhir.

2) Analisis Data dan Tafsiran
- data-data yang dikumpulkan oleh persekitaran pembelajaran memberi satu penunjuk umum darjah komunikasi dalam talian dan interaksi dengan persekitaran pembelajaran oleh rakaman dengan jumlah keseluruhan yang diekses oleh para peserta adalah lebih daripada 71, 500 semasa tempoh modul dan diwakili lebih 2.6 kali berbanding dengan modul sebelumnya.
- Terdapat sebilangan kecil pelajar tidak dapat untuk mengekalkan kemajuan pada kadar dijangka disebabkan oleh perubahan-perubahan secara tiba-tiba dan tidak diduga dalam pola-pola kerja.
- Sebagai respons untuk soal selidik semua pelajar-pelajar itu bersetuju bahawa mereka merasakan seolah-olah mereka memiliki satu masyarakat pengajian, suasana itu telah meningkatkan pencapaian mereka dalam pembelajaran dan bahawa mereka telah ada sokongan yang cukup untuk belajar.
- Semua pelajar juga merasakan bahawa mereka telah berjaya dalam modul. Perasaan ini juga turut dirasakan oleh pasukan tutor.
- Dua daripadanya merasakan tidak ada manfaat dari sokongan rakan sebaya dan tiga daripadanya berpendapat kerjasama antarabangsa itu dengan rakan pelajar tidak dapat meningkatkan pembelajaran pelajar.


5) HASIL KAJIAN

- Semua pelajar-pelajar itu bersetuju yang kandungan modul telah memenuhi matlamat-matlamat pembelajaran peribadi mereka dan aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam modul mencabar dan mendorong mereka untuk belajar. Semua pelajar-pelajar itu berfikir yang Reading Tasks dan Discussion Topics telah meningkatkan pembelajaran mereka.

JURNAL 3

1) SAMPEL
- Penyelidikan telah dijalankan dalam satu daripada cawangan-cawangan (5/B) gred-gred kelima yang telah dibentuk oleh 25 orang terdiri daripada 16 orang pelajar perempuan dan 9 orang pelajar lelaki.

2) SETING
- Sekolah Rendah S¸leyman T¸rkmanÓ, K˝r˛ehir semasa tahun 2003-2004 pengajian.

3) PROSEDUR
- Kajian ini adalah satu kajian tindakan berasaskan kepada teknik penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Langkah yang diambil oleh pengkaji adalah mereka bentuk kajian, pengumpulan data, analisis data dan penilaian. Seterusnya ambil tindakan.

4) PENGUMPULAN DAN PENGANALISAAN DATA

1) Pengumpulan Data
- Minat pelajar-pelajar , reaksi-reaksi untuk kaedah-kaedah pendidikan dan bahan-bahan seperti jadual waktu, gambar-gambar, alat-alat isi rumah yang lama, koleksi-koleksi dan sebagainya telah digunakan.
- sumbangan-sumbangan bagi kaedah-kaedah pendidikan dan
bahan-bahan pada tahap pencapaian akademik kanak-kanak berkaitan dengan subjek juga turut dikaji.
- Satu ujian kejayaan telah digunakan dalam reka bentuk kajian sebelum dan semasa kajian dijalankan.
- Waktu-waktu kelas telah direkodkan menggunakan sebuah perakam pita dan produk pengajian diperolehi semasa kelas di kumpulkan.
- Data penilaian termasuklah analisis statistik seperti memetakan skor-skor pra dan pasca ujian pada sikap dan skala pencapaian serta analisis proses kelas daripada data suara yang direkodkan.
- penilaian pelajar berkaitan dengan kuliah , produk pengajian dan mengarang penilaian pengajaran telah dianalisis.

2) Analisis Data
- Analisis data telah dilaksanakan dalam satu kaedah sesuai untuk kualiti kajian. Ujian pencapaian yang telah digunakan sebagai alat-alat pengukuran standard dan tinjauan pendapat pelajar-pelajar berkaitan dengan permohonan telah dianalisis dengan t-test serta teknik taburan peratusan dianalisi di SPSS. Data kualitatif terdiri daripada rekod suara dan produk pelajar telah dinilai oleh satu pendekatan analisis yang dibandingkan dengan penemuan-penemuan selarian (parallel) yang telah diperolehi dalam kesusasteraan Inggeris.

5) HASIL KAJIAN
- Menurut penemuan-penemuan itu, menyediakan had masa berkaitan sejarah dengan bantuan had masa individu, gambar-gambar lama, dan mengkaji alat-alat isi rumah yang lama bukan hanya menarik minat kanak-kanak kepada sejarah tetapi juga menyediakan sumbangan positif dari segi segi keilmuan pada masa persejarahan mereka dan persepsi-persepsi kronologi.

- Di akhir penyelidikan ini, dapat diperhatikan konsep masa berkaitan sejarah dapat diasuh kepada kanak-kanak daripada peringkat awal umur mereka dengan kaedah-kaedah sesuai dan pendekatan-pendekatan dengan menggunakan alat-alat masa berkaitan sejarah.

Sunday, May 24, 2009

TUGASAN SATU : ULASAN BUKU

TAJUK BUKU: ACTION RESEARCH IN EDUCATION
NAMA PENGARANG: ERNIE STRINGER
TAHUN: 2004
TEMPAT: NEW JERSEY COLUMBUS, OHIO
PENERBIT: PEARSON EDUCATION

Penyelidikan adalah satu bentuk transformasi pengajian yang meningkatkan "saham pengetahuan" yang menyediakan manusia dengan tujuan supaya kehidupan mereka lebih berkesan dan bermakna. Penyelidikan tindakan adalah satu proses penyiasatan yang sistematik. Tujuan penyelidikan tindakan adalah bagi menyediakan guru-guru dengan ilmu baru dan pemahaman yang membolehkan mereka untuk meningkatkan amalan pendidikan atau menyelesaikan masalah dengan berkesan dalam bilik darjah dan sekolah. Penyelidikan tindakan berpunca daripada satu tradisi kajian yang menitikberatkan kitaran, dinamik, dan pendekatan-pendekatan kolaboratif untuk siasatan.

Kurt Lewin melihat kajian tindakan adalah sebagai satu kitaran , dinamik, dan proses kerjasama di mana manusia dipengaruhi oleh isu-isu sosial dalam kehidupan mereka. Satu bentuk kajian tindakan biasanya digunakan untuk mengemukakan masalah-masalah asimilasi, pengasingan dan diskriminasi, membantu manusia untuk menyelesaikan isu-isu, perubahan permulaan, dan mengkaji kesan perubahan-perubahan tersebut. Kemmis dan McTaggart (1988) mengatakan bahawa kajian tindakan adalah "satu bentuk kolektif, refleksi diri yang dijalankan oleh para peserta dalam situasi-situasi sosial dengan tujuan meningkatkan kerasionalan dalam diri.

Satu proses siasatan biasanya melibatkan reka bentuk kajian, pengumpulan data, analisis data, berhubung hasil-hasil kajian dan mengambil tindakan. Penyelidikan tindakan mungkin digunakan sebagai satu proses pembangunan yang secara sistematik meningkatkan skop sesuatu siasatan yang dijalankan.

Buku ini juga menjelaskan tentang perbezaan antara dua paradigma kajian iaitu kajian kuantitatif dan kajian kualitatif atau dikenali juga sebagai naturalistic inquiry. Objektif utama kajian kuantitatif adalah menumpukan kepada alam semesta supaya boleh diperhatikan dan diterangkan dengan tepat. Melalui kaedah eksperimental, ia boleh mencari secara umum maklumat dengan tahap kepercayaan yang tinggi bahawa malumat tersebut boleh digunakan untuk pelbagai seting. Manakala kajian kualitatif memfokuskan kepada pemahaman sistem-sistem makna dan tafsiran semulajadi dalam kehidupan sosial seharian manusia. Kaedah kualitatif digunakan untuk manusia memahami bagaimana pengalaman dan mencari makna dalam setiap peristiwa yang terjadi.

Kajian tindakan memerlukan satu bentuk perhubungan yang berbeza berbanding dengan bentuk yang selalu digunakan oleh pakar professional. Kajian tindakan juga dapat mewujudkan prinsip-prinsip sosial iaitu demokratik dan beretika terutama kajian yang melibatkan proses-proses siasatan yang bersifat demokratik, penyertaan, member kuasa dan peningkatan kualiti kehidupan. Ini adalah dilaksanakan dalam syarat-syarat segera melalui terbentuknya pengajian komuniti dalam bilik-bilik darjah, sekolah-sekolah dan semua komuniti yang berkaitan dengannya.

Terdapat beberapa cara untuk memulakan sesuatu kajian. Antaranya ialah
1) Mencipta satu persekitaran penyelidikan yang produktif.
2) Mereka kajian (merumuskan satu pelan tindakan untuk memproses kajian).
3) Fokus kepada kajian dan menyatakan ia dalam syarat-syarat kajian.
4) Merangkakan skop siasatan.
5) Melibatkan diri dalam satu kajian semula risalah awal.
6) Mengenalpasti sumber-sumber data.
7) Mengambarkan kaedah-kaedah analisis data.
8) Mengambil akaun pertimbangan-pertimbangan beretika.
9) Wujud kesahan kajian.

Kesahan sesuatu kajian tindakan adalah disahkan melalui prosedur-prosedur wujudnya credibility (boleh dipercayai), transferability (boleh dipindah milik), dependability (ketergantungan), confirmability (boleh disahkan), degrees of participation (tahap-tahap penyertaan) dan utility (kemudahan).

MENGUMPUL DATA

Melalui kajian kitar Look-think-act langkah pertama adalah menyediakan maklumat awal daripada para peserta yang tertakrif dalam masalah dan soalan kajian serta menyediakan satu rancangan untuk menggubal siasatan. Pada kitaran seterusnya, para peserta mula untuk membina satu gambar masalah yang sedang mereka siasat. Akhirnya maklumat ini akan digunakan untuk membangunkan maklumat-maklumat dengan terperinci yang akan menjelaskan dan melanjutkan pemahaman mereka terhadap akta-akta , aktiviti-aktiviti, peristiwa-peristiwa, tujuan-tujuan, dan emosi-emosi yang dialami dalam kehidupan seharian manusia.

Matlamat utama bahagian ini dalam proses kajian adalah bagi mengumpul maklumat daripada pelbagai punca. Pengalaman-pengalaman stakeholder dan perspektifnya dilengkapi dengan pemerhatian-pemerhatian dan ulasan artifak serta kesusasteraan. Proses ini memerlukan fasilitator-fasilitator kajian dan peserta-peserta lain bagi membangunkan kepercayaan hubungan-hubungan yang membolehkan pertukaran maklumat dengan mudah.

Temubual adalah cara utama pengumpulan data yang mana ianya boleh menyediakan peluang-peluang lanjutan untuk stakeholders untuk merefleksikan pengalaman mereka. Ciri-ciri utama proses temubual termasuk:

1) Memulakan temubual.
2) Soalan-soalan grand-tour bagi mendapatkan jawapan peserta ( temubual berlaku pada satu tempat dan masa yang member kemudahan dan keselesaan untuk orang yang ditemu duga.
3) Soalan-soalan mini-tour dan segera untuk memperluaskan jawapan para peserta.
4) Teknik-teknik khas untuk bekerja dengan kanak-kanak.
5) Menggunakan kumpulan tumpuan untuk kerja usaha sama.

Maklumat juga diperolehi melalui melihat seting dan peristiwa-peristiwa. Satu kajian semula artifak juga boleh menyediakan pertambahan sumber maklumat. Ini mungkin termasuk rakaman, dokumen-dokumen, contoh-contoh kerja pelajar, bahan-bahan, peralatan dan kemudahan-kemudahan.

GAMBARAN: BERHUBUNG PROSES KAJIAN DAN HASIL-HASIL

Terdapat 3 format utama untuk membentangkan hasil-hasil bagi penyelidikan iaitu
1) Laporan bertulis.
2) Penyampaian.
3) Persembahan.

Dengan menyediakan laporan-laporan yang berbangkit membolehkan penyelidik memahami secara empetatik terhadap pengalaman-pengalaman peserta. Mereka harus menggambarkan pengalaman dan perspektif peserta dengan jelas dan tepat. Ia dibina bagi memenuhi keperluan para penonton dan mempunyai tujuan-tujuan yang khusus.

1) LAPORAN BERTULIS
Laporan bertulis adalah terbitan daripada produk-produk bagi analisis data. Ciri-ciri utama dan unsur-unsur dikenal pasti dalam proses-proses ini menyediakan dasar untuk akaun merefleksi perspektif, persepsi dan pengalaman individu-individu dan kumpulan-kumpulan yang menyertai dalam proses analisis.

Ia boleh dibuat dalam bentuk akaun-akaun, cerita-cerita, biografi-biografi atau etnografi bertulis sebagai akaun individu, bersama atau akaun secara bersama. Laporan ini juga boleh dalam bentuk laporan ringkasan tidak rasmi untuk projek peserta-peserta, laporan rasmi untuk penonton yang professional dan pentadbiran atau laporan akademik untuk jurnal-jurnal penyelidikan.

2) PENYAMPAIAN
Penyampaian boleh dibentangkan dengan menyepadukan pelbagai sumber media termasuk laporan-laporan lisan, carta-carta, carta-carta aliran, peta-peta, peta-peta konsep, seni, angka-angka, overhed-overhed, audio rakaman, video dan penyampaian elektronik.

3) PERSEMBAHAN
Persembahan boleh dibentangkan dengan sumber termasuklah drama, seni, puisi, muzik, atau format-format lain. Ia mungkin boleh disimpan, dipamerkan, dan disampaikan dalam satu kepelbagaian visual, aural, dan elektronik.

Antara prosedur-prosedur untuk membina laporan bertulis atau skrip untuk penyampaian dan persembahan adalah seperti:
1) mengenalpasti para penonton dan tujuan laporan.
2) memilih perspektif-perspektif peserta.
3) menyemak data.
4) memilih ciri-ciri utama dan elemen pengalaman daripada data yang dianalisis.
5) membina satu rangka kerja atau garis kasar menggunakan ciri-ciri tadi.
6) menulis laporan atau skrip.
7) menyemak dan menyunting laporan atau skrip.
8) memeriksa ahli untuk ketepatan dan kesesuaian.

Wednesday, May 13, 2009

KULIAH 4: LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES KAJIAN TINDAKAN

LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES KAJIAN TINDAKAN (Johnson, 2005)
1) Merumuskan masalah, persoalan dan bidang yang diminati.
2) Merancang pengumpulan data.
3) Pengumpulan dan penganalisaan data.
4) Membentuk pelan tindakan
5) Berkongsi dapatan dan pelan tindakan.
6) Kajian Perpustakaan.

KAJIAN PERPUSTAKAAN

- Sorotan ke atas bahan-bahan literature seperti buku, jurnal, artikel seminar dan laporan.
- Dilakukan secara kritikal ke atas poin-poin yang dikemukakan.

MEMBANDINGKAN DAN MEMBEZAKAN
- Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan criteria seperti ciri-ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.
- Kemahiran ini digunakan apabila:
a) Terdapat dua atau lebih cirri atau kemungkinan.
b) Membuat pilihan atau keputusan.
- Langkah penggunaan:
a) Perhatikan dan berikan tumpuan kepada satu atau beberapa ciri kajian tindakan (sampel, seting, prosedur, pengumpulan dan penganalisaan data).
b) Kenal pasti ciri kajian tindakan itu.
c) Tentukan sama ada kajian tindakan yang lain mempunyai ciri yang sama.
d) Nyatakan ciri itu sama atau berbeza.

MENGANALISIS
- Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.
- Kemahiran ini digunakan untuk mengenali bahagian-bahagian, memahami hubungkait antara bahagian dan mengenali prinsip yang terlibat.
- Menganalisis ialah suatu kemahiran yang kompleks menggunakan beberapa ciri kemahiran berfikir.

MENILAI
- Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan kelemahan berdasarkan bukti dan dalil yang sah.
- Kemahiran ini digunakan untuk membuat keputusan bagi
a) Memilih sesuatu.
b) Menerima atau menolak sesuatu idea.

MEMBUAT KESIMPULAN
- Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan.
- Kemahiran ini digunakan untuk membuat keputusan merangkumi sesuatu, meramal dan menyokong pernyataan.

MENSINTESIS
- Menggabungkan idea, unsur, item dan perkara yang berasingan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk pernyataan, esei, lukisan dan artifak.

Sunday, May 10, 2009

KULIAH 3:PENGURUSAN PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN (Dr Mohd Izham)

1) KONSEP PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN

§ Masyarakat yang maju dan saintifik adalah hasrat Wawasan 2020. Masyarakat yang maju dan saintifik sentiasa bersedia menerima perubahan untuk menjadi lebih baik. Kemajuan pula bererti berubah daripada keadaan sedia ada kepada keadaan yang lebih baik. Fikiran terbuka untuk menerima idea baru dan berubah mengikut objektif yang dikehendaki amat penting.

§ Agen perubahan utama ialah pendidikan. Pendidikan dan latihan merupakan wahana terpenting di dalam pembangunan sumber manusia ke arah pencapaian matlamat pembangunan negara. Pendidikan bertaraf dunia atau `world class? akan menentukan kejayaan perubahan insan. ( Mohd Najib , 1997 )

§ Perubahan dalam pendidikan tidak dapat dielakkan. Masa dan pelbagai faktor lain menuntut perubahan dalam pendidikan. Perubahan ialah salah satu fakta yang wujud dalam pendidikan. Ada faktor luaran dan dalaman yang mendesak dan menekan untuk melakukan perubahan.

§ Perubahan ialah satu pola penukaran kelakuan ataupun status yang stabil kepada satu pola kelakuan dan status stabil yang lain. Ini bermakna perubahan tidak dapat dielakkan apabila sudah tiba masanya (Carzo dan Yanouzas)

( "http://ms.wikipedia.org/wiki/Perubahan_Pendidikan")

§ Menurut Oliver (1996) dalam Buku The Management of Educational Change : A Case Study Approach, perubahan didapati lebih mengambarkan ciri-ciri pendidikan berbanding dengan kestabilan.

2) OBJEKTIF PERUBAHAN PENDIDIKAN

Berikut ialah beberapa objektif perubahan pendidikan

 1. Mengurangkan konflik -Persekitaran masyarakat dalam sesebuah negara semakin kompleks. Pelbagai faktor yang ada akan menimbulkan persaingan sengit untuk merebut peluang-peluang dan sumber yang terhad. Faktor-faktor seperti ekonomi, teknologi, politik dan sosio budaya akan meningkatkan konflik di dalam masyarakat. Kecekapan menguruskan masyarakat majmuk dan kompleks seperti di Malaysia memerlukan perubahan pendidikan kerana pendidikan merupakan agen perubahan masyarakat yang penting.
 2. Meningkatkan Daya Pengeluaran - Pengetahuan dan kemahiran rakyat sesebuah negara perlu ditingkatkan mengikut peredaran masa. Apabila ilmu setiap warga negara meningkat , produktiviti akan meningkat. Dalam sesebuah organisasi , kecekapan dan prestasi pekerja akan meningkat . Hasilnya ialah proktiviti meningkat dan pendapatan negara akan bertambah.James Worthy menyatakan kerjasama di kalangan pekerja akan bertambah sekiranya perubahan struktur dilakukan. Perlu ada tindakan pengurangan pengkhususan individu .
 3. Meningkatkan motivasi. Motivasi luaran dan dalaman menyumbang kepada peningkatan penerimaan perubahan. Semakin besar motivasi dalaman semakin tinggi percubaan untuk menerima perubahan.

Peranan pentadbir adalah memberikan motivasi yang tinggi dan sentiasa memastikan setiap pekerjanya bermotivasi tinggi. Perubahan sukar dilakukan jika pekerja mempunyai motivasi yang rendah.

("http://ms.wikipedia.org/wiki/Perubahan_Pendidikan)

3) JENIS-JENIS PERUBAHAN

Mengikut Dessler (1995), terdapat 4 jenis perubahan iaitu

1) Perubahan ke arah peningkatan

Perubahan ini memberi kesan kepada komponen-komponen tertentu dalam organisasi seperti berlakunya perubahan dalam struktur organisasi, memperkenalkan teknologi baru dan mengadakan program pembangunan staf untuk meningkatkan komitmen dan produktiviti staf.

2) Perubahan strategik organisasi.

Perubahan yang dilakukan mengikut persekitaran dan melibatkan keseluruhan organisasi seperti mendefinisikan semula peranan organisasi, perubahan nilai teras organisasi, pembentukan semula misi dan visi serta perubahan struktur dan strategi organisasi.

3) Perubahan reaktif (ada tindakbalas)

Perubahan ini berlaku akibat tindakbalas langsung daripada pelanggan dan pihak berkepentingan (stakeholders). Kepekaan pelanggan dan stakeholders terhadap isu-isu persekitaran dan etika memerlukan organisasi melakukan perubahan. Contoh perubahan PPSMI (Pengajian matematik dan sains daripada bahasa melayu kepada bahasa inggeris).

4) Perubahan akibat daripada jangkaan (kesedaran).

Perubahan dilakukan bukan disebabkan oleh desakan pelanggan tetapi kerana terdapatnya kesedaran dalam kalangan pengurusan yang perlu diadakan perubahan bagi memastikan organisasi memperoleh kebaikan kompetetif.

5) PERUBAHAN ADALAH KOMPLEKS

v Perubahan dikaitkan dengan proses Evolusi dan Revolusi

v Evolusi – perubahan yang menghasilkan kesan yang sedikit dalam tempoh yang panjang dan menyebabkan perubahan yang ketara dalam status quo.

v Revolusi – perubahan yang pantas dan meninggalkan kesan yang membinasakan.

v Kompleksiti perubahan merupakan fokus bagi mendapatkan maklumat tentang perubahan dan tindakan yang perlu diambil untuk mengimplementasikan perubahan.

6) PERUBAHAN ADALAH MULTIDIMENSI

§ Keputusan untuk melakukan perubahan melibatkan pelbagai pertimbangan iaitu dengan mengenalpsti semua dimensi perubahan.

§ Terdapat 6 dimensi yang perlu difahami iaitu:

1) Tujuan perubahan. Perubahan yang dirancang adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Antara tujuannya adalah untuk mengadakan penambahbaikan terhadap sesuatu keadaan atau sistem.

2) Unit perubahan. Merujuk kepada fokus utama sesuatu perubahan yang dirancang. Ia terdiri daripada individu, kumpulan, jabatan, organisasi, sistem organisasi dan komuniti. Dalam melaksanakan perubahan, unit perubahan daripada unit yang kecil (individu) kepada unit yang besar (komuniti).

3) Sifat perubahan. Daft (1983) berpendapat untuk menghasilkan perubahan pada unit yang besar perlu dilakukan perubahan pada peringkat yang lebih kecil dahu lu.

4) Magnitud perubahan. Merujuk kepada sejauhmanakah perubahan yang dirancang akan diimplementasikan. Menurut Chambers (1977), perubahan dalam skala yang besar akan memberi kesan yang menarik tetapi sukar untuk diimplementasikan dan sebaliknya.

5) Skop perubahan. Skop terhadap sejauhmanakah penambahbaikan dalam perubahan dapat ditentukan dengan menggunakan instrumen penilaian seperti interview, pemerhatian dan analisa dokumen.

6) Jangkamasa perubahan. Terdapat pandangan yang berbeza dari segi hubungan masa dan kesan perubahan. Kottler (2001) dalam kajian terapi jangka pendek telah mengenalpasti 3 jenis perubahan yang dilalui oleh pelanggannya. Pertama, perubahan yang berlaku secara spontan tidak memberi kesan yang mendalam. Kedua, perubahan minima dikecapi setelah melalui penentangan awal. Ketiga, perubahan yang berterusan merupakan perubahan yang stabil, progresif dan kekal.

6) MODEL-MODEL PERUBAHAN

1) Model Penggabungan Roger

Menurut model Roger, proses bermula apabila masalah atau keperluan telah dikenalpasti. Masalah ini dikenalpasti melalui penyelidikan keadaan semasa, kerja makmal atau jangkaan pembangunan akan datang. Rogers mengakui bahawa inovasi tidak semestinya terhasil daripada penyelidikan semata-mata tetapi mungkin terhasil daripada amalan praktik dimana pengamal mencari jawapan kepada permasalahan yang timbul.

2) Model Kanter

Kanter (1998) menegaskan bahawa struktur dan inovasi boleh difahami dengan lebih baik jika proses inovasi dibahagikan kepada 4 tugas utama iaitu penjanaan idea, membina idea, realisasi idea dan pemindahan idea.

3) Model Rand

Model ini berasaskan kajian yang dijalankan oleh Rand Corperation pada tahun 1973-1978 dengan sokongan Pejabat Pendidikan Amerika Syarikat mengenai perubahan pendidikan. Menurut Berman dan Mc Laughlin, proses perubahan di sekolah melibatkan 3 langkah iaitu daya usaha, impementasi dan penggabungan.

4) Model ACOT

Model yang berdasarkan Projek Apple Classroom of Tomorrow(ACOT), kajian pengenalan komputer di dalam bilik darjah. Model ini mempunyai 5 langkah perubahan dalam P & P iaitu kemasukan, memilih, meyesuaikan, penggunaan dan merekacipta.

7) PUNCA PENOLAKAN PERUBAHAN

· Zaman sentiasa berubah dan beredar dengannya. Mareka yang gagal untuk berubah akan ketinggalan zaman. Tidak ada bangsa atau negara yang boleh mengasingkan diri daripada melakukan perubahan, menerima perubahan, baik perubahan dari luar, mahupun perubahan dari dalam.

· Terdapat banyak sebab mengapa manusia menolak perubahan pendidikan. Penolakan perubahan pendidikan ini dapat dikategorikan kepada faktor masyarakat , kepentingan politik dan agama.

 1. Apa yang tidak diketahui akan menyebabkan ketakutan dan mendorong penolakan. Penstrukturan semula organisasi, perubahan dasar pendidikan dan lain-lain akan menyebabkan seseorang tidak pasti akan kesannya kepada pekerjaan mereka. Manusia mahu rasa terjamin dan boleh mengendalikan perubahan itu.
 2. Tidak mengetahui sebab perubahan itu juga akan menyebabkan perubahan tidak dapat diterima. Malahan , seringkali tidak jelas kepada mereka yang terbabit mengapa perubahan itu perlu.
 3. Perubahan mungkin juga menghasilkan pengurangan faedah atau kehilangan kuasa.
 4. Zon Selesa. Seringkali ahli organisasi berada dalam zon selesa. Zon selesa ialah suatu keadaan di mana individu berada dalam keadaan tenang, terjamin dan selamat. Rasa selamat dan perasaaan serba cukup itu menyebabkan seseoarang itu tidak mahu melakukan perubahan. Hanya tekanan yang jitu sahaja dapat meransang motivasinya untuk berubah.

· Berfikirlah secara positif dan kreatif. Anggaplah dan lihatlah setiap situasi yang muncul dengan tiba-tiba dan memerlukan perubahan sebagai satu peluang.

· Sebarang perubahan memerlukan keseimbangan baru di dalam sistem itu , ia akan ditentang tetapi secara relatif tidak sering berlaku. Apabila perubahan berlaku, haluan perubahan itu akan ditentang dengan kuat. ("http://ms.wikipedia.org/wiki/Perubahan_Pendidikan")

AKTIVITI 3
Nyatakan 8 sebab mengapa orang menentang perubahan dan bincangkan cara penyelesaiannya.


1) 8 SEBAB MENGAPA ORANG MENENTANG PERUBAHAN
1. Perubahan dilakukan adalah secara drastik
2. Perubahan dilakukan tanpa mengambil kira kesan jangka panjang
3. Sesuatu perubahan yang dilakukan dianggap sebagai perosak apa yang sedia ada
4. Sikap sesetengah individu yang ortodok terhadap sesuatu perubahan yang ingin dilakukan
5. Penyalahtafsiran terhadap tujuan sesuatu perubahan
6. Perubahan yang sedikit tetapi melibatkan semua organisasi
7. Perubahan dalam skala yang besar memerlukan perancangan yang rapi dan sukar
dilakukan/dilaksanakan
8. Perubahan yang dilakukan tidak memenuhi tuntutan/keperluan komuniti


2) CARA PENYELESAIAN
1. Perubahan yang dilakukan mestilah dirancang secara teliti dan mengambil kira kesan jangka masa pendek dan jangka masa panjang
2. Menunjukkan perlaksanaan kepada perubahan yang dilakukan memberi impak yang positif dan menguntungkan semua pihak
3. Perlu mengambil kira pandangan/pendapat orang di sekeliling yang akan menerima perubahan
4. Individu yang ortodok perlu merubah sikap supaya lebih bersikap terbuka dan menerima perubahan yang hendak dilakukan
5. Bagi mengelakkan penyalahtafsiran terhadap tujuan sesuatu perubahan, tujuan/matlamat mestilah jelas dan terang
6. Perlu mengambil kira tentang semua organisasi yang terlibatwalaupun perubahan yang sedikit dilaksanakan
7. Perubahan yang akan dibuat memerlukan perancangan yang rapid an menyeluruh
8. Sebelum melakukan perubahan, perlu membuat kajian terlebih dahulu seperti mengenalpasti jenis-jenis perubahan yang boleh memenuhi tuntutan/keperluan komuniti pada masa itu.

AHLI KUMPULAN:

1) RADIAH BINTI ZAKARIA

2) ZAHWATI BINTI SEMAN

3) AISYATULASHIQAH BINTI MOHAMED

Sunday, May 3, 2009

KULIAH 2:REKA BENTUK KAJIAN TINDAKAN

§ Projek teras untuk melaporkan hasil kepada organisasi

1) Rancang.

2) Tindakan.

3) Perhatian.

4) Refleksi.

§ Projek akademik dan penulisan artikel ilmiah

1) Bab 1 dan 2 (Kajian Perpustakaan)

2) Bab 3 (Pengumpulan Data)

3) Bab 4 (Analisis Data)

4) Bab 5 (Sumbangan kepada Bidang Pengetahuan)


AKTIVITI

AKTIVITI 1

Selepas mengikuti Program Bina Insan Guru. Refleksi ke atas masalah diri anda.

1) Senarai penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam diri anda.

Antara masalah yang saya tidak dapat hilangkan dalam diri saya adalah:

 • Masalah dalam pengurusan masa.
 • Tidak berani untuk berhadapan dengan orang ramai.
 • Malu dan gementar apabila diminta untuk berucap di hadapan.
 • Kurang yakin pada diri sendiri.

Penambahbaikan yang boleh dilakukan:

 • Boleh mengurus masa dengan baik dan teratur.
 • Lebih berani untuk berhadapan dengan orang ramai.
 • Tidak malu dan gementar untuk berucap di hadapan.
 • Meningkatkan keyakinan dalam diri.

2) Rancang Pelan Tindakan untuk menambahbaik.

i) Matlamat Umum

· Mengubah tingkahlaku yang negatif dan memperbaiki kelemahan diri.

ii) Senarai Objektif

· Dapat mengurus masa dengan baik dan teratur.

· Mempunyai keberanian untuk berhadapan dengan orang ramai.

· Dapat menghilangkan perasaan gementar dan boleh berucap di hadapan .

· Dapat menambahkan keyakinan dalam diri.

3) Pelan Tindakan

i) Nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil

 • Datang kuliah 15 minit lebih awal, membuat jadual waktu dan menyiapkan kerja mengikut jadual tersebut.
 • Melibatkan diri dalam pelbagai program. Contohnya sekarang saya cuba melibatkan diri dalam Program RDK yang mewajibkan setiap pelajar LD menjadi ketua jawatankuasa.
 • Memberanikan diri untuk volunteer dalam kelas atau mana-mana program.
 • Perbanyakkan interaksi antara orang-orang di sekeliling seperti kawan-kawan, pensyarah dan masyarakat. Contohnya Dr Hasnah telah mempertanggungjawabkan saya untuk menjadi ketua kelas bagi subjek pengajarannya. Dengan memegang tanggungjawab ini saya akan lebih yakin pada diri saya sendiri dan lebih bertanggungjawab.

ii) Rancang bagaimana anda ingin mengumpul data

 • Buat refleksi daripada hasil kerja yang telah dilakukan.
 • Tanya pada orang-orang di sekeliling terutama kawan-kawan dan pensyarah yang mengajar

iii) Bagaimana anda ingin memantau apa yang dirancang dilaksanakan.

 • Kesedaran pada perubahan dalam diri.
 • Tanya pada kawan disekeliling tentang perubahan pada diri saya.
 • Tanya pendapat pensyarah yang mengajar.
 • Aktiviti terlaksana mengikut jadual atau tidak.

iv) Bagaimana anda ingin menilai samaada apa yang dirancang dan dilaksanakan mencapai.

 • Komentar-komentar yang diberikan oleh orang disekeliling saya dapat saya gunakan untuk menilai apa yang dirancang dan dilaksanakan tercapai.

AKTIVITI 2

Bentuk kumpulan dalam bidang yang sama:

(1 kumpulan 3 orang : lantik ketua, pencatat dan pembentang)

Tajuk : Sirah (Pembukaan Kota Mekah)

- Selepas mengikuti Kursus Kaedah Mengajar. Refleksi ke atas masalah atau penambahbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran.

1) Masalah

 • Kurang kemahiran dalam teknik bercerita.
 • Kurang persediaan dan penguasaan tentang tajuk yang hendak diajar.

2) Penambahbaikan

 • Tingkatkan kemahiran dlam teknik untuk bercerita.
 • Membuat persediaan awal dan meningkatkan penguasaan dalam tajuk yang hendak diajar.

3) Matlamat Umum

 • Memperbaiki kelemahan diri dalam Pengajaran dan Pembelajaran.

4) Strategi

 • Memperbanyakkan membaca, memahami bahan-bahan ilmiah tentang kemahiran bercerita dan mempraktikkan teknik penceritaan dalam kelas.
 • Bertukar-bertukar teknik penceritaan mengikut respon pelajar dengan melibatkan pelajar dalam teknik tersebut.
 • Membuat persediaan awal sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran dan menguasai keseluruhan tajuk dengan memperbanyakkan bahan bacaan agar mudah untuk diajarkan kepada murid dan persoalan murid dapat dijawab dengan baik.

Sunday, April 26, 2009

KULIAH 1 : KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN

DEFINISI KAJIAN TINDAKAN

Kajian tindakan adalah satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendidikan melalui perubahan yang menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar, kritis dan bersedia untuk mengubah amalan-amalannya.

Kajian tindakan juga sebagai satu kajian terhadap persekitaran sekolah yang melibatkan warga sekolah itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk memperbaiki kualiti amalan masing-masing.

Kajian tindakan sebagai salah satu pendekatan P&P dalam bilik darjah mempunyai beberapa kebaikan, antaranya:-

a. Membantu guru berhubung dengan penambahbaikan kebiasaan atau budaya pengajaran dalam bilik darjah.

b. Menyediakan ruang kepada guru untuk menggilap kreativiti dan inovasi terutama dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengajaran guru dan pembelajaran murid.

c. Membantu guru untuk memperkembangkan profesionalisme melalui proses penemuan kendiri.

d. Oleh kerana guru mempunyai autoriti dalam bilik darjah masing-masing maka kajian tindakan akan membantu mereka untuk mencuba pendekatan-pendekatan pengajaran yang difikirkan

TUJUAN KAJIAN TINDAKAN

Tujuan Kajian Tindakan adalah untuk melibatkan guru dalam proses penambahbaikan dalam bidang tugasnya. Di antara tujuan Kajian Tindakan ialah:

i. Menggalakkan guru menyelesaikan masalah amalan harian dengan membuat refleksi bagi mendapatkan idea dan strategi baru dalam usaha membawa pembaharuan dan kemajuan.

ii. Menggalakkan guru menyelidik amalan-amalan yang ingin diperbaiki dalam kerja mereka dalam kelas untuk membaiki tindakan dan menilai hasil dan keberkesanan usaha itu. Dalam hal ini guru diberi kuasa untuk membuat keputusan dalam bilik darjahnya.

Contohnya : Guru akan melakukan kajian untuk penambahbaikan kepada teknik pengajaran dan pembelajaran yang digunakan olehnya di dalam bilik darjah. Selepas melakukan sesuatu pengajaran , guru akan melakukan refleksi adakah teknik pengajaran yang dilakukannya di dalam kelas tersebut bersesuaian dan memberi kesan atau tidak kepada pelajar serta objektif P & P tercapai atau tidak dengan penggunaan teknik tersebut. Jika tidak bersesuaian dan tidak memberi kesan kepada pelajar, maka guru perlulah melakukan kajian untuk penambahbaikan dengan menggunakan teknik lain atau teknik yang lebih bersesuaian yang boleh menarik minat pelajar. Penambahbaikan ini boleh dilakukan oleh guru apabila mengajar bagi subjek yang sama di kelas lain.

JENIS-JENIS KAJIAN TINDAKAN

Secara umumnya, kajian tindakan terbahagi kepada empat iaitu:

1) Individu

2) Kolaboratif

3) Peringkat Sekolah

4) Peringkat Daerah

Berdasarkan paradigma baru ini, Creswell (2005) membahagikan kajian tindakan kepada dua jenis iaitu:

1) Kajian Tindakan Amalan (Practical Action Research)

Kajian yang melibatkan peninjauan tentang amalan guru dalam konteks bilik darjah di mana guru itu mengajar. Ini boleh dijalankan sama ada melalui dirinya sendiri ataupun melibatkan rakan sejawat beliau yang mengajar matapelajaran yang sama dengan memberi fokus terhadap amalan guru dan pembelajaran pelajar.

2) Kajian Tindakan Penyertaan (Participatory Action Research)

Kajian yang melibatkan kajian tentang isu-isu sosial yang menghindarkan perkembangan pelajar. Bagi melihat isu seperti ini, guru perlu meninjau latar belakang sosial pelajar dan persekitaran sekolah. Guru perlu mengadakan kolaborasi dengan komuniti atau pihak berkepentingan bagi mencari sebab- sebab kenapa seseorang pelajat itu tidak boleh menguasai ilmu. Apabila semua faktor itu diperoleh, maka guru boleh melaksanakan program untuk mengubah “cara hidup” pelajar. Dengan berbuat demikian, ia akan menjadikan guru sebagai “emancipated researcher” atau guru yang membebaskan pelajar dari sesuatu belenggu atau masalah yang mencegah perkembangan pelajar.